Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Høringssvar

Forsikring & Pension er ofte høringspart og behandler henvendelser fra myndigheder og andre organisationer.​

13.08.2018Udkast til lov om firmapensionskasser
13.06.2018Forslag til revision af motorforsikringsdirektivet
30.04.2018Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for speedbåde
19.04.2018Bekendtgørelser - Helbredsoplysninger - aktindsigt m.v.
17.04.2018Bekendtgørelser vedrørende stormflod, oversvømmelse og stormfald
06.04.2018Lovforslag om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang
23.03.2018Bemærkninger til lovforslagsudkast om ændring af selskabsskatteloven m.fl.
16.03.2018Bekendtgørelse om følsomhedsanalyser
15.03.2018Ændring af ligningsloven m.fl.
08.03.2018Udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs
28.02.2018Vejledning om alternative investeringer
20.02.2018Bekendtgørelse om trafikofficials, race marshalls og visse myndighedspersoners regulering af færdslen
20.02.2018Præcisering af regler om ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension
19.02.2018Ny bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer med tilhørende vejledning
08.02.2018Forslag til bekendtgørelse om finansielle rådgiveres, investeringsrådgiveres og boligkreditformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler
15.01.2018Udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven
05.01.2018Udkast til bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører
05.01.2018Udkast til bekendtgørelse om IDD-kompetencekrav
21.12.2017Nødvendigheden af en reform af arbejdsskadesystemet
07.12.2017Udkast til vejledning om det frivillige område efter serviceloven
24.11.2017Udkast til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og søloven
23.11.2017Henvendelse til Folketingets Retsudvalg om databeskyttelsesloven (L 68)
23.11.2017Udkast til forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed
23.11.2017Bekendtgørelse om kontributionsprincippet
17.11.2017Ny vejledning om ansvarlige investeringer
17.11.2017Bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2018
13.11.2017Bekendtgørelse om erstatning til søfarende for tab af ejendele ved forlis eller andet havari
13.11.2017Udkast til bekendtgørelse om forsikringsformidleres-, genforsikringsformidleres og accessoriske forsikringsformidleres
08.11.2017Bekendtgørelse om politisk eksponerede personer
01.11.2017Ændring af bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder
24.10.2017Udkast til forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald
20.10.2017Udkast til bekendtgørelse om retshjælpsforsikring for gruppe 1-forsikringsselskaber
12.10.2017Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester
11.10.2017Udkast til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
11.10.2017Bekendtgørelse om værdiansættelse af aktiver og passiver m.m.
10.10.2017Udkast til bekendtgørelser om opgørelse af SCR ved standardformlen og IM
10.10.2017Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, MA og VA for Gruppe 1-selskaber
09.10.2017Ændringer til informationsbekendtgørelsen - Solvens II
09.10.2017Ændringer til informationsbekendtgørelsen - Solvens II
06.10.2017Udkast til bekendtgørelse om koncernsolvens samt interne koncerntransaktioner
02.10.2017Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder
21.09.2017Forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap
08.09.2017Udkast til Vejledning om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger
08.09.2017Justering af aldersopsparing m.m.
14.08.2017Databeskyttelsesloven
10.08.2017Udkast til forslag til ny skatteindberetningslov
10.08.2017Udkast til forslag om ændring af konkurrenceloven
09.08.2017Udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed,
09.08.2017Udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven
04.08.2017Korrektion af fejlagtige indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger
04.08.2017Udkast til forslag til lov om forsikringsformidling
03.07.2017Diskussionspapir om fit og proper -
29.06.2017Udkast til delegeret forordning vedr. Solvens II
15.06.2017Bekendtgørelse om ansvarsforsikring m.v.
22.05.2017Ændringsforslag til EMIR forordningen
15.05.2017Skift af risikoprofil i livsforsikringsselskabernes markedsrenteprodukter
13.05.2017Registrerede alternative behandlere og manipulationsbehandling
09.05.2017Ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)
26.04.2017Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber
25.04.2017Ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder
21.04.2017Autorisationsområdet
19.04.2017Gode pensioner med kontrolleret risiko - pensionsprodukter som følger med tiden
07.04.2017Forslag til Lov om ændring af lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere
03.04.2017En række bekendtgørelser ifm. ændring af FIL's koncernbegreb
15.03.2017Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for registrerede alternative behandlere
07.03.2017Den samlede udvalgsrapport
07.03.2017Forsikringsbranchens erfaringer med huseftersynsordningen
22.02.2017Udkast til forslag til love om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om forsikringsformidling
02.02.2017Evaluering af revision af huseftersynsordningen
25.01.2017Indførelse af European Services e-Card
16.01.2017Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område
16.01.2017Udkast til forslag til lov om kapitalmarkeder og udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere m.v.
23.12.2016Udkast til lovforslaget om ægtefællers økonomiske forhold
21.12.2016Udkast til lovforslag til ændring af lov om klage- og erstatninsgadgang inden for sundhedsvæsenet
06.12.2016Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar
02.12.2016Forslag til lov om ændring af lov om garantifond for skadesforsikringsselskaber
28.11.2016Forslag til lov om ændring af færdselsloven
28.11.2016Kontributionsbekendtgørelsen -
28.11.2016Anmeldelsesbekendtgørelsen -
24.11.2016Bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2016
21.11.2016Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde
17.11.2016Nye regler for fritidssejlerområdet
15.11.2016Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder
11.11.2016Finanstilsynets undersøgelse om information og rådgivning om pensionsforhold ved jobskifte
11.11.2016Omvalgsbekendtgørelsen -
14.10.2016Modernisering af planloven
10.10.2016Forsøgsordning med kørekort til 17-årige
07.10.2016Forslag til lov om ændring af lov om social service
28.09.2016Anbefalinger for aktivt Ejerskab
27.09.2016Ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler
26.09.2016Bekendtgørelse om grundkursus for bestyrelsesmedlemmer
22.09.2016Lov om ændring af arbejdsmiljøloven og lov om arbejdsskadesikring
20.09.2016Manuel behandling og obligatorisk ansvarsforsikring
19.09.2016Forslag om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen
24.08.2016Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme
22.08.2016Forslag til lov om markedsføring
15.08.2016Forslag til samlelovforslag
29.07.2016Forslag om Danmarks ratifikation af Parisaftalen
04.07.2016Forslag om støtteordning
29.06.2016Retsplejerådets nye betænkning om øget adgang til syn og skøn og eksperterklæringer
31.05.2016Ændring af bekendtgørelse om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde
10.05.2016Ændring af bekendtgørelsen om byggeskadeforsikring
04.05.2016Ændring af bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen (reelle ejere)
28.04.2016Ændringsforslag til lov om ændring af lov om luftfart (droner)
07.03.2016FAL § 3a - forbud mod brug af familiehistorie -
04.03.2016Bekendtgørelse og vejledning om klageansvarlige m.v.
17.02.2016Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
08.02.2016Bekendtgørelse om anmeldelse af teknisk grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed (anmeldelsesbekendtgørelsen)
15.01.2016Lovforslag, der udmønter overførsel af opgaver fra Arbejdsskadestyrelsen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring m.v.
13.01.2016Lovforslag om beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger
12.01.2016Forslag til lov om ændring af lov om luftfart (ny dronelov)
06.01.2016Aktiviteter i det ydre rum
19.12.2015Lovforslag om kapitalmarkeder og ændringer af FIL og VPHL
07.12.2015Livsforsikringsselskabers SUL-virksomhed
04.12.2015Ledelsesbekendtgørelse -
24.11.2015Forslag til lov om ændring af søloven m.fl.
23.11.2015Byggeloven
17.11.2015Udkast til lov om ændring af selskabsloven m.v. (registrering af reelle ejere)
19.10.2015Lovforslag om ændring af Lov om social pension - (regulering af folkepensionsalder)
15.10.2015Maksimal beregningsrente PBL § 2, stk. 2
05.10.2015Lovforslag om Finanstilsynets bemyndigelse til at etablere prisportaler
02.10.2015Comments on EIOPA’s Consultation on the creation of a Standardised Pan-European Personal Pension product
20.08.2015Registering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser
12.08.2015Interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskaber og bygningssagkyndige
10.08.2015Bekendtgørelse om oplysningspligt i patienterstatningssager
19.05.2015Tværministeriel rapport om fremtidens regulering af civile droner
13.04.2015Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge m.fl.
30.03.2015Erfaringer med en-akslede køretøjer forud for fastsættelse af endelige regler
27.03.2015Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapport
20.03.2015Bygningsreglement BR15
04.03.2015Lov om rejsegarantifond -
25.02.2015Lovforslag om nyt refusionssystem
20.02.2015Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
23.01.2015Comments on Consultation Paper on the proposal for Guidelines on product oversight & governance arrangements by insurance undertakings -
16.01.2015Udkast til lov om ændring af Lov om Udbetaling Danmark m.fl.
15.01.2015Udkast til revideret sælgeroplysningsskema
14.01.2015Udkast til bekendtgørelse om huseftersynsordningen
08.01.2015Bekendtgørelse om deltagelse i en alkolåsordning
08.01.2015Vejledning om variabel løn
06.01.2015Udkast til god skik bekendtgørelse med vejledning
17.12.2014Forslag til lov om ny forbrugerklagelov
10.12.2014Bekendtgørelse om garantistillelse og ansvarsforsikring for ejendomsmæglere, ejendomsformidlere m.v.
09.12.2014Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Patienterstatningen og Takstbekendtgørelsen
08.12.2014Bekendtgørelse om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsesystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet
05.12.2014Årsregnskabsloven
04.12.2014Søloven
28.11.2014Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom samt ændring af øvrige love
28.11.2014Forslag til lov om ændring af sundhedsloven
26.11.2014Forslag om ændring af lov om finansiel virksomhed
25.11.2014El-sikkerhedsloven
25.11.2014Dispachørordningen
24.11.2014Forslag til lov om fremtidsfuldmagter
19.11.2014Forslag om ændring af lønsumsafgiftsloven fremsat med L 64
18.11.2014Forlængelse af afgiftsrabat - L 55
14.11.2014Ændring af Bygningsreglementets kapitel 7 og VE-krav
06.11.2014Revisionsbekendtgørelsen
21.10.2014Udkast til samlelovforslag
20.10.2014§ 60 a-omvalg - Høring over udtalelse om §§ 3 og 4 i god skik-bekendtgørelsen
09.10.2014FIL - Implementering af Solvens II direktivet
09.10.2014Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse
08.10.2014Udkast til lovforslag om ændring af konkurrenceloven
30.09.2014Samlelovforslag - Lov om finansiel virksomhed og flere love
30.09.2014Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser
29.09.2014Lov om rejsegarantifond
22.09.2014Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Finanstilsynet
18.08.2014Basiskapitalbekendtgørelsen
18.08.2014The draft RTS on the clearing obligation
04.07.2014Registreringsbekendtgørelsen
27.05.2014Omvalgsbonus
09.05.2014Vejledning om brancheforeningers informationsaktiviteter
24.03.2014Sygedagpengereform
21.02.2014Retsplejerådets betænkning nr. 1543 om syn og skøn
29.01.2014Genhusning - lov om stormflod og stormfald
27.01.2014Ledelsesbekendtgørelse for pengeinstitutter m.fl.
24.01.2014Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven
11.12.2013Sundhedsloven m.fl. -
10.12.2013Energirenovering -
09.12.2013Ændring af sundhedsloven -
04.12.2013Lov om finansiel virksomhed - 2. del -
27.11.2013Seniorførtidspension -
27.11.2013Lov om realkreditlån m.fl. -
22.11.2013Omvalgsbonus - Ændring af FIL
18.11.2013Information om gebyrer -
15.11.2013Private kiropraktorer og fysioterapeuter -
15.11.2013Veteraner med sent diagnosticeret PTSD -
31.10.2013Ændring af sundhedsloven
25.10.2013Forsikringsformidleres ansvarsforsikring
25.10.2013IFRS om forsikring
16.10.2013Forslag til lov om ændring af hundeloven
11.10.2013BBR-registeret
04.10.20133 bekendtgørelser om finansielle rådgivere
19.09.2013PBL - Dokumentation fra udland - Overløb
12.09.2013FIL - Lov om finansiel virksomhed
22.08.2013Forsikringspligtens gennemførelse
18.08.2013Finansiering af Patientombuddet m.fl.
18.08.2013Vedtægter for Patientforsikringsforeningen
15.08.2013Erhvervsobligationer m.v.
12.08.2013Vejledning om frit sygehusvalg m.v.
07.08.2013Lov om autorisation
06.08.2013Lov om miljøbidrag
12.07.2013Årsregnskabsloven, selskabsloven
01.07.2013Third Pillar Retirement Products
25.06.2013Long-Term Financing
24.06.2013Revisionsbekendtgørelsen
28.05.2013Solvens II kalibreringen
23.05.2013Forslag til lov om ændring af sundhedsloven
02.04.2013Forsikringspligtens gennemførelse
27.03.2013Limited Amendments to IFRS 9
15.03.2013Margin requirements for non-centrally cleared derivatives
18.02.2013Udlejning af motorkøretøjer uden fører
23.01.2013Mægleres årlige indberetning
10.01.2013Finansielle rapporter
09.01.2013Lov om investeringsforeninger
19.12.2012Lov om finansielle rådgivere
12.12.2012Søloven
11.12.2012Udredningsret og differentieret behandlingsgaranti
28.11.2012Direktiv om kønsfordeling i bestyrelser
23.11.2012L 53 - førtidspensionsreform
21.11.2012Bemærkninger til L81
16.11.2012Ændring af PBL og PAL
12.11.2012Registreringsbekendtgørelse på Grønland
26.10.2012Byggevare i kontakt med drikkevand
18.10.2012Førtidspension og fleksjob
15.10.2012Autorisationsloven og sundhedsloven
12.10.2012Skift af mobil- og forsikringsudbyder
11.10.2012Bankunion - specialudvalgsnotat
24.09.2012Førtidspension og fleksjob
17.09.2012Klage- og erstatningsadgang
17.09.2012Færdselsloven
11.09.2012Hvidvaskbekendtgørelse
11.09.2012Ændring af FIL
06.09.2012Udkast til regulering af OTC Derivatives, CCPs and Trade repositories
05.09.2012Politik for sikkerhedsindustrien
04.09.2012Køretøjssikkerhedspakken
23.08.2012OECD-mæglings- og klageorgan
21.08.2012Sundhedsloven og lov om klage-
20.08.2012Kønsmæssig sammensætning
16.08.2012Det Systemiske Risikoråd
16.08.2012Lov om finansiel virksomhed,
15.08.2012CPR-loven og sundhedsloven
14.08.2012Bekendtgørelse og vejledning om god skik
10.08.2012Konkurrenceloven og straffeloven
09.08.2012Databeskyttelse
09.08.2012Bygnings- og Boligregistret
07.08.2012Lovforslag om obligatorisk digitalisering
02.08.2012Pensionsbeskatning - skattefri fusion
02.08.2012Ligningsloven - lønsumsafgift
02.08.2012Pensionsbeskatningsloven og forskellige
01.08.2012Kapitalpensioner - fradrag
01.08.2012Lov om ændring ligningsloven m.fl.
03.07.2012Databeskyttelsesregulering
14.06.2012Third Anti Money Laundering Directive
11.06.2012Privatisering af patientforsikringer
15.05.2012Mæglere
01.05.2012Skærpet krav til bestyrelser
19.03.2012Skadesforsikringsafgift
14.03.2012Initiativer mod sort arbejde
13.03.2012IASB Exposure Draft on Revenue Recognition
07.03.2012Kommissionens Hvidbog om pensioner
04.03.2012Arbejdsskadeafgift - forslag til lov
01.03.2012Skadesforsikringsafgift
23.02.2012Autoriserede elinstallatørvirksomheder
20.02.2012Finansiel Stabilitet (Financial Stability QRT)
17.02.2012Beskikkede bygningssagkyndige
16.02.2012Teknisk Ståbi
20.01.2012Solvens II (QRT-skemaer)
09.01.2012Finansielle rapporter
02.01.2012Lov om en garantifond for indskydere
12.12.2011Nemkontoordning
02.12.2011Ophørspension - L28
29.11.2011MiFID
24.11.2011Sundhedsforsikringer - L31
23.11.2011Pensionsbeskatning - Skattelovsforslag - L28
23.11.2011Erfaringer med en-akslede køretøjer
22.11.2011Søloven
08.11.2011FIL-lov
30.10.2011Finansielle transaktioner
16.09.2011Ansvarshavende aktuar
13.09.2011Olietankbekendtgørelsen
29.08.2011Méntabel
15.08.2011FIL-samlelovforslag
11.08.2011Pensionsbeskatningsloven
24.06.2011Corporate governance framework
18.03.2011Erstatningsansvars- og
14.03.2011ATP's adgang til at drive finansiel
28.02.2011Administrative bødeforlæg på det
01.02.2011Obligatorisk brug af vinterdæk
27.01.2011Forældelsesloven
17.12.2010Finansielle rapporter
13.12.2010Aflønning i finansielle virksomheder
08.12.2010Finansielle virksomheders pligt
02.12.2010Ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensioner
30.11.2010Garantiordninger i forsikring
30.11.2010Standard for forsikringskontrakter
22.11.2010Eksempelsamling om brandsikring
25.10.2010Investeringsforeninger
20.10.2010Grundlagsrentebekendtgørelse
12.10.2010Informationspligt om erhvervsmæssig
06.10.2010Bankbekendtgørelsen
24.08.2010Huseftersynsordningen
23.08.2010Grøn Vækst
20.08.2010Ændring af FIL
20.08.2010Ændring af FIL og andre
17.08.2010Beskikkede bygningssagkyndige
06.07.2010Byggeskadeforsikring
05.05.2010Bygningsreglement 10
23.01.2009Lov om finansiel stabilitet
Publiceret/opdateret 04-05-2017